Disclaimer

Rechten

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, logo et cetera), alsmede alle bijbehorende HTML-codes en andere onderdelen van de website, liggen bij het Concord oncologienetwerk. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Concord oncologienetwerk mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.

Aansprakelijkheid

Het Concord oncologienetwerk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de informatie aan de patiënt van de behandelend hulpverlener.

Links naar websites van derden

Het feit dat de websites van derden via links op de website van het Concord oncologienetwerk kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het Concord oncologienetwerk. Het Concord oncologienetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Links naar de website van Concord oncologienetwerk

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Concord oncologienetwerk is het derden niet toegestaan hun website te linken aan de website van het Concord oncologienetwerk.