Minister Bruins heeft hoofdlijnenakkoord ondertekend voor medisch-specialistische zorg

Begin juni ondertekenden minister  Bruins van Medische Zorg en Sport samen met belangrijke partijen in de zorg het hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg 2019-2022. Het Citrienfonds krijgt volgens dat akkoord een vervolg. Dr. Rob Dillmann, voorzitter van zowel de Raad van Bestuur van Isala (Zwolle) als van de landelijke Taskforce Oncologie, geeft aan wat dit betekent voor het uit het Citrienfonds gefinancierde programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’.

“In het hoofdlijnenakkoord staat dat er een continuering is van het Citrienfonds, maar niet meer dan dat”, vertelt Rob Dillmann. “Of de oncologie de komende jaren weer kan rekenen op een apart programma binnen het fonds is nog niet duidelijk, maar daar ga ik wel van uit. Het hoofdlijnenakkoord biedt daar prima aanknopingspunten voor. De thema’s voor zorg in het algemeen komen overeen met de onderwerpen die uitgewerkt worden binnen het landelijke oncologieprogramma. Waarschijnlijk krijgen we binnenkort uitsluitsel.”

Kan de Taskforce Oncologie nog iets betekenen bij de verdeling van de Citrienfondsgelden? “De Taskforce spreekt unaniem zijn steun voor een oncologisch programma uit”, verzekert de voorzitter. “Daar zal naar geluisterd worden. Immers, de meeste organisaties die aan de Taskforce Oncologie deelnemen, vormen ook een partij in het hoofdlijnenakkoord.”

Gezamenlijke ambities
De Taskforce Oncologie zit niet alleen op één lijn met het hoofdlijnenakkoord, maar ook met de leiding van het Citrienprogramma. “De afgelopen jaren zijn het management van het Citrienprogramma en de Taskforce naar elkaar toe gegroeid”, vertelt Dillmann. “Binnen dat programma zijn allerlei instrumentaria ontwikkeld die netwerkvorming binnen de oncologie kunnen verbeteren. De Taskforce hielp daarbij door op verschillende terreinen hindernissen weg te nemen, zoals op het gebied van financiering of bij afspraken met de NZa. Daarnaast fungeerde dit gremium als maatschappelijke antenne voor wat er speelt in de oncologische zorg en welke issues aandacht behoeven in het landelijke programma.”

Opbrengst samenwerking
De samenwerking tussen het Citrienprogramma en de Taskforce heeft in de afgelopen jaren tot verschillende producten geleid. Dillmann: “Vanuit de Taskforce is het koersboek oncologie tot stand gekomen met daarin veel aandacht voor de ontwikkeling van oncologienetwerken. Daarnaast is goed nagedacht over de organisatie van het multidisciplinair overleg (MDO), opdat expertise steeds op het goede moment wordt ingezet. Voor gegevens en beeldmateriaaluitwisseling is het XDS-systeem ontwikkeld en door het landelijke Informatieberaad tot standaardsysteem uitgeroepen. Dit is op verschillende plaatsen geïmplementeerd en zal de komende jaren sectorbreed worden ingevoerd. Er zijn ook andere nuttige producten ontwikkeld. We zijn echter nog niet klaar. Daarom zou het heel mooi zijn als er wederom geld beschikbaar komt vanuit het Citrienfonds.”

Oncologie Health Agreement
De verschillende partijen die betrokken zijn bij de vorming van netwerken gaan ook in de komende jaren samenwerken, ongeacht of er een apart oncologieprogramma komt of niet. “Op 19 december is er een bijeenkomst van de leiding van het Citrienprogramma en de leden van de Taskforce Oncologie, waar besproken wordt wat er behaald is en wat we met zijn allen nog willen bereiken”, meldt Dillmann. “Voor de komende jaren proberen we gezamenlijke afspraken vast te leggen in de zogenoemde Oncologie Health Agreement. We hopen dat 31 oktober klaar te hebben en het tijdens die bijeenkomst te kunnen ondertekenen. Lukt dat niet, dan is het in ieder geval voor 1 januari 2019 af, zodat we volgend jaar een vliegende start kunnen maken.”

Het Oncologie Health Agreement is een soort hoofdlijnenakkoord binnen de oncologische zorg. Belangrijkste initiatiefnemers zijn de leiding van het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Oncologie.

Het hele artikel is te lezen op de landelijke website oncologienetwerken via deze link.

Artikel by dr. Marijke van Oosten, wetenschapsjournalist
Bron:  Oncologie Up to Date, juli 2018