Betere borstkankerzorg dankzij ‘bijwerkingen app’

De regio Zuidwest-Nederland ontwikkelde samen met IKNL een app waarin patiënten met uitgezaaide borstkanker hun bijwerkingen kunnen invullen. Het levert betere zorg op, voor en door de patiënt. Oncoloog Agnes Jager (Erasmus MC Kanker Instituut) dacht mee over de ontwikkeling van de app en vertelt: “Normaal gesproken zien we onze patiënten één keer in de drie of vier weken. Maar als iemand in week 1 een bijwerking ervaart, dan kunnen we in week 4 haast niet meer bijsturen. Dankzij de app zijn we veel sneller op de hoogte en kunnen we bijvoorbeeld de samenstelling van een chemokuur aanpassen.”

De app is eenvoudig en makkelijk te gebruiken. De patiënte vult op een zelfgekozen moment een vragenlijst in over bijvoorbeeld vermoeidheid of misselijkheid. De gegevens gaan linea recta naar het ziekenhuis, waar een verpleegkundige of arts de informatie die binnenkomt, monitort. Agnes: “Stel, een patiënte vult vier dagen achtereen in dat zij last heeft van diarree, dan komen wij in actie.”

Tijdig signaleren

Voor de patiënte is het natuurlijk heel fijn dat zij zich niet bij ieder ongemak hoeft af te vragen of zij hier nou wel of niet de dokter voor moet bellen. Dat alleen al geeft rust. Maar de snelle melding van klachten kan ook heel concreet tot een betere uitkomst leiden. “Als wij eerder kunnen bijsturen tijdens een kuur, dan worden niet alleen de bijwerkingen minder, maar het verhoogt ook de kans dat de patiënt de kuur beter doorstaat. Daarnaast – en dat is minstens zo belangrijk – zijn niet alle klachten een bijwerking. Soms is het de ziekte zelf die opspeelt. Als je dat met behulp van deze app sneller signaleert, dus eerder dan tijdens de reguliere afspraak in de spreekkamer, dan kun je zelfs overlevingswinst boeken.”

De app voor borstkankerzorg wordt momenteel getest. In januari 2023 nemen de eerste patiënten met uitgezaaide borstkanker in de regio Zuidwest-Nederland de app in gebruik.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Agnes Jager via a.jager@erasmusmc.nl

De meerwaarde van een oncologienetwerk

Annemieke Thijssen is MDL-arts met aandachtsgebied oncologie en voorzitter van de oncologiecommissie in het Albert Schweitzerziekenhuis. Daarnaast is ze voorzitter van Concord, een van de twee oncologienetwerken in de regio Zuidwest-Nederland. Concord bestaat uit acht regionale ziekenhuizen met het Erasmus MC als academische partner. Een gesprek over de rol van dit oncologienetwerk voor de kankerzorg in de regio.

Wat is jouw kijk op het netwerk?

“Concord is een jong oncologienetwerk, maar wel met al jaren bestaande regionale samenwerkingsverbanden. Het is officieel opgericht in november 2018 en functioneert in de huidige vorm, met een volledig dagelijks bestuur en een regiomanager, sinds eind 2019. Vooral deze laatste paar jaar werken we er heel intensief aan om het gesprek rondom samenwerking verder invulling te geven. Het gaat om vertrouwen opbouwen en dat kost tijd. Onze regio kent tumorwerkgroepen die al lang heel goed met elkaar samenwerken en die soms ook over de regiogrenzen heen reiken. Dat geldt onder meer voor prostaat, long, schildklier, gynaecologie. Er zijn andere tumortypen waar de ziekenhuizen en de professionals elkaar nog moeten vinden. Concord is hierin de verbindende factor, met de steun van de bestuurders van negen ziekenhuizen.”

Wat is op dit moment de belangrijkste meerwaarde?

“Toen Concord van start ging was het allereerst een middel, geen doel op zich. Met het recent verschenen Integraal Zorg Akkoord hebben we niet alleen meer reden, maar ook de plicht om elkaar op te zoeken en de samenwerking te intensiveren. De regionale samenwerkingsverbanden krijgen vanuit de overheid een zeer belangrijke rol om de kwaliteit van de oncologische zorg verder te verbeteren. Dat is een rol die Concord wil pakken. Ook het capaciteitsvraagstuk vereist dat we samenwerken zodat de zorg en behandeling op een hoog niveau blijven.  Daar zit de waarde van een netwerk. Wij brengen partijen bij elkaar. Ziekenhuizen lopen voor een groot deel tegen dezelfde uitdagingen aan. Er wordt gepraat over onderwerpen waarvoor we elkaar nodig hebben. We bouwen aan de vertrouwensband en blijven weg van het concurrentiegevoel.  Een goed voorbeeld daarvan zijn onze outcomebesprekingen. Concord stimuleert om de laatste inzichten met elkaar te delen en complexe casuïstiek te bespreken. Daarbij wordt flink met elkaar van gedachten gewisseld over de kwaliteit van zorg. Op deze manier bouwen we aan vertrouwen en creëren we korte lijnen. De patiënt krijgt daarmee echt de juiste zorg op de juiste plek.”

Kan de oncologische zorg nog zonder een regionaal oncologienetwerk?

“De meningen zijn verdeeld over wat een netwerk als Concord kan opleveren. Vaak denkt men vanuit behandelings- of tumorniveau, terwijl het natuurlijk om het hele transmurale zorgpad gaat. Al is het alleen al omdat we met elkaar aan de gestelde normen moeten voldoen. Een collega uit een van de kleinere huizen zei het laatst zo: zonder samenwerking kan je niet overeind blijven, je hebt elkaar gewoon nodig. En, voeg ik daaraantoe, dat geldt echt niet alleen voor de kleinere huizen. Ook bij mij in het Albert Schweitzer, een topklinisch opleidingsziekenhuis, kunnen we niet zonder onze buurziekenhuizen. Als we met elkaar willen werken aan optimale kankerzorg in onze regio, kunnen we dat alleen samen. Samen het regionale zorgpad optimaliseren, samen de zorg systematisch verbeteren met behulp van de data. En die wens hebben we natuurlijk allemaal – de wens om het beter te doen voor onze patiënten.”

En wat betekent dat dan concreet?

“Een patiënt klopt niet aan met een diagnose, maar met een klacht. Die komt dus binnen bij het ziekenhuis om de hoek en hij of zij moet kunnen rekenen op het hele netwerk dat daarachter staat. Hier rond Rotterdam is de situatie trouwens best complex met relatief veel ziekenhuizen in een klein gebied en met grote verschillen in type ziekenhuizen: van heel klein tot heel groot en van landelijk tot grootstedelijk, met de bijbehorende patiëntpopulaties. Maar hoe groot de verschillen ook zijn, wij faciliteren als Concord dat we elkaar als partners vinden. Dat doen we vooral heel praktisch. Bijvoorbeeld door bij elkaar te zitten en te kijken wat we kunnen met de IKNL-data. En we brengen de casemanagers uit de verschillende huizen bij elkaar om best practices uit te wisselen. Hoe doe je dat als een patiënt voor een deel van zijn behandeling naar een ander ziekenhuis gaat? Die contacten over praktische vraagstukken, daar komen mooie dingen uit!”

Sneeuwen de regionale ziekenhuizen niet onder naast zo’n groot umc?

“Het Erasmus MC Kanker Instituut doet veel om de regio te faciliteren. We hebben nu bijvoorbeeld een regionale trial- website met een overzicht van alle lopende studies waar patiënten uit alle ziekenhuizen aan kunnen deelnemen. Ook de uitwisseling van informatie in het netwerk gaat met sprongen vooruit. Daarbij helpt het dat alle huizen hetzelfde epd hebben, HiX van Chipsoft met het zorgplatform waar je gegevens wederzijds kunt inzien. Dat werkt nog niet feilloos, maar er worden stappen gemaakt. De volgende stap wordt het verwijzen via dat systeem, inclusief meesturen van zorginformatie. Het Erasmus MC zet eropin om dit in overleg met ons voor het hele netwerk te organiseren. Dus ondersneeuwen, daar is geen sprake van. Sowieso is de Rotterdamse mentaliteit niet zo hiërarchisch. Niet lullen maar poetsen, zo staan we hier bekend en zo gaat het ook echt. We weten de lijntjes wel te vinden.”

Foto Annemieke: (c) Koolpictures

Wadden Workshop Oncologie: Gynaecologische Tumoren

Wadden Workshop Oncologie: Gynaecologische Tumoren voor het MDO van
zondag 13 t/m dinsdag 15 november 2022 op Terschelling.

De opzet van deze zogenaamde Wad’n workshop is al eerder ook voor mammacarcinoom, niercelcarcinoom, prostaatcarcinoom, MDL, melanoom en Schildklier georganiseerd. In het kort wordt op een interactieve manier een state-of-the-art weergegeven op het gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren .

Deze workshop biedt ruimte aan specialisten / AIOS met een aantoonbaar specifiek interessegebied voor het vakgebied. Het programma is voor specialisten uit de periferie.  Aanmelden kan via de website: www.waddenworkshoponcologie.nl

AYA-bijeenkomst regio zuidwest

Op 22 november a.s. tussen 16.00-18.00 uur organiseren we weer met veel plezier een AYA-regiobijeenkomst voor zorgprofessionals uit de regio Zuidwest van het Kenniscentrum Erasmus MC Kanker Instituut. Deze bijeenkomst vindt digitaal (via Teams) plaats.

Hierbij de Teams-link en het programma AYA regiobijeenkomst uitnodiging 22 november 2022.
Meld je aan voor deze bijeenkomst? Dit kan door een mailtje te sturen naar AYA@erasmusmc.nl

Regiobijeenkomst Colorectaal Carcinoom (CRC)

Op 3 november a.s. is er een regiobijeenkomst colorectaal carcinoom in het Erasmus MC Kankerinstituut.

Eén van de doelen van ons oncologienetwerk is het stimuleren van het bespreken van de resultaten van de kwaliteit van zorg per tumorgroep. Het IKNL verzamelt deze uitkomstenset en deelt deze met de regio. Deze resultaten vormen een start voor het verbeteren van de zorg en de behandeling voor de patiënt met een colorectaal carcinoom. Door te werken met een zo stabiel mogelijke set van uitkomsten, kunnen deze door de jaren heen vergeleken worden. Het gezamenlijk oppakken van de eventuele verbeterpunten stimuleert de onderlinge samenwerking

Er zijn 3 pijlers
1: Richtlijn
2: Lopende / nieuwe studies
3: Wat gaat er goed en wat kan er beter in de regio

Doelgroep
GE-Chirurgen, internist-oncologen, MDL-artsen, Radiotherapeuten, Radiologen, verpleegkundigen en       verpleegkundig specialisten.

Interesse?
Aanmelden kan door een mail te sturen aan: Concord-MargieBosman@franciscus.nl

Europese erkenning voor Anser prostaatnetwerk

Rotterdam, 9 augustus 202

Prostaatkanker

Europese erkenning voor Anser prostaatnetwerk

Het Anser prostaatnetwerk heeft van de Europese urologenvereniging European Association of Urology (EAU) een belangrijke erkenning gekregen. Anser krijgt het predicaat Centre of Excellence en is de komende vijf jaar lid van het European Prostate Cancer Centres of Excellence.

Dat is best bijzonder, vertelt uroloog prof. Chris Bangma, namens het Erasmus MC Kanker Instituut penvoerder van Anser. ‘De ontwikkeling van netwerkzorg is in Europa betrekkelijk nieuw. Zo’n predicaat Centre of Excellence wordt bijna altijd aan één instituut toegekend. Europa ziet nu kennelijk in dat met netwerkontwikkeling goede zorg in verschillende ziekenhuizen aan elkaar te schakelen is en dat het Anser prostaatnetwerk een topinstituut is.’

Beloning

De erkenning is dus een beloning voor het Erasmus MC Kanker Instituut, regisseur van de netwerkzorg, en alle aangesloten ziekenhuizen. ‘En natuurlijk ook voor alle zorgverleners die zich binnen het netwerk bezighouden met de zorg voor prostaatkankerpatiënten.’

Goed getraind

In Anser werken acht ziekenhuizen in Rotterdam, Goes, Leiden, Den Haag, Dordrecht en Amsterdam nauw met elkaar samen in de zorg voor patiënten met prostaatkanker. Eén van de verdiensten van het netwerk is dat het leeuwendeel van de operaties aan prostaatkanker in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt geconcentreerd. Dat zorgt ervoor dat de opererende urologen en het ondersteunend ok-personeel buitengewoon goed getraind zijn in dit type ingrepen.

Eensluidend

‘Maar denk ook aan de harmonisatie van protocollen in de deelnemende ziekenhuizen’, voegt Bangma toe. ‘Diagnoses worden in toenemende mate op dezelfde manier gesteld en gerapporteerd, zodat we een grote hoeveelheid eensluidende data kunnen opbouwen. Dat heeft onder meer als voordeel dat we de zorg goed kunnen evalueren en eventuele verbeteringen snel kunnen invoeren.’

Lees meer over Anser prostaatnetwerk op de website van het netwerk.

(bron: Erasmus MC Kanker Instituut)

Klinische studies Erasmus MC beschikbaar voor ziekenhuizen Concord

Behandelopties toegankelijker
Met één druk op de knop een overzicht van alle lopende klinische studies in het Erasmus MC. Met de nieuwe website van het Clinical Trial Center is dat vanaf nu mogelijk. Verwijzers van de Concord-ziekenhuizen krijgen toegang tot de site. Doel: behandelopties toegankelijker maken.

Inzichtelijk
‘Verwijzers zijn de specialisten die patiënten behandelen in de ziekenhuizen’, legt Mark Mannaart, Sectormanager Clinical Trial Center (CTC), uit. ‘Nu moeten zij toevallig maar net weten wanneer waar welke studies lopen, maar op de site is dat voor de hele regio overzichtelijk gemaakt. Ze kunnen er filteren op kenmerken van de patiënt en studies van het ziekenbeeld. Het doel is zo de behandelopties toegankelijker maken.’

Waardevol
‘Die informatie legden wij bij het CTC al gestructureerd vast, maar omdat het waardevol is voor de hele regio hebben we een website ontwikkeld. Een ander voordeel is dat we hier de informatie makkelijk up-to-date kunnen houden. Momenteel staan er alleen nog klinische studies van de specialismen Hematologie en Interne oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut op, maar uiteindelijk hopen we dat méér specialismen en ziekenhuizen hun informatie via de site gaan delen. In de volgende fase is het doel om ook studies van andere centra te ontsluiten.’

Website
De website www.trials-zwn.nl is vorige week in gebruik genomen. Er zijn startende en lopende klinische studies op te vinden waarvoor verwijzers patiënten nog kunnen aanmelden. De site is momenteel uitsluitend toegankelijk voor de ziekenhuizen aangesloten bij het Concord netwerk. Zij kunnen een account aanmaken.

2de regiobijeenkomst AYA-zorg

Na de succesvolle eerste bijeenkomst van vorig jaar, organiseren we op 21 juni 2022 (16.00-18.00 uur) weer een AYA-meeting voor zorgprofessionals uit ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland.

Voor het programma klik hier.

Deel deze informatie met collega’s voor wie dit ook interessant kan zijn.

Aanmelden gaat via Rinie Lammers van het Maasstad Ziekenhuis per mail lammersr@maasstadziekenhuis.nl.

We hopen jullie weer te zien op 21 juni!

Nieuwe datum bijeenkomst Urotheelkankerzorg

Onze regiobijeenkomst Urotheelkanker is verplaatst naar woensdag 7 september. Doel van de bijeenkomst het delen van kennis en ervaring in relatie tot het thema passend behandelplan plus het maken van vervolgafspraken voor implementatie in de regio. De bijeenkomst is bedoeld voor casemanagers, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, urologen, oncologen in de regio Zuidwest Nederland betrokken bij urotheelkankerzorg.

Programma

Casemanagers voorprogramma

16.00 – 16.15 uur
Voorstel rondje

16.15 – 16.45 uur
Voorlichting en follow up voor verwijzende ziekenhuizen Denise Kooper (casemanager, Blaaskankercentrum Rotterdam) Joni Zee (Verpleegkundig specialist Blaaskankercentrum Rotterdam)

16.45 – 17.15 uur
Netwerk casemanagement
Jozien Helleman (Project manager Implementatie passend behandelplan Zuidwest Nederland) Denise Kooper (casemanager, Blaaskankercentrum Rotterdam)

17.15 – 18.00 uur
Radiotherapie bij blaaskanker Martine Franckena (Radiotherapeut, Blaaskankercentrum Rotterdam)

18.00 – 19.00 uur – Buffet

Casemanagers, Urologen, Oncologen programma

19.00 – 19.30 uur
Regionaal zorgpad Spierinvasieve blaaskanker & Regionaal zorgpad UTUC
Tahlita Zuiverloon (Uroloog, Blaaskankercentrum Rotterdam)

19.30 – 19.55 uur
Citrien Implementatie project passend behandelplan: Verwijsbrief en gebruik Zorgplatform & Consultkaarten Jozien Helleman (Project manager Implementatie passend behandelplan Zuidwest Nederland)

19.55 – 20.25 uur
Lopende studies Joost Boormans (Uroloog, Blaaskankercentrum Rotterdam)

20.25 – 20.30 uur
Afsluiting en concretiseren vervolgstappen

Aanmelden graag via concord-margiebosman@franciscus.nl

Vragen over deze bijeenkomst kunt u stellen aan Jozien Helleman via j.helleman@erasmusmc.nl

Regiobijeenkomst psychosociale oncologie

Op donderdag 2 juni vanaf 17.30 uur vindt de regiobijeenkomst Meet & Match (M&M) plaats in het Erasmus MC, onderwijsruimte 35 aan de Dr. Molewaterplein 40 te Rotterdam. Een bijeenkomst, bestemd voor professionals die werken met kankerpatiënten.

Tijdens deze bijeenkomst worden aan de hand van casuïstiek met elkaar ervaringen en inzichten uitgewisseld over de screening en matching op gebied van de psychosociale oncologie. Juist ook de uitwisseling en ontmoeting tussen de 2e en 1e lijn is daarbij waardevol.

De bijeenkomst is kosteloos. Er is accreditatie voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide hand-out met bij de casuïstiek passende psychosociale mogelijkheden.

De Meet & Match wordt georganiseerd in opdracht van brancheorganisatie IPSO en met ondersteuning van KWF. De Meet & Match in de regio Concord wordt gefaciliteerd door het Erasmus MC Kanker Instituut. De ontwikkeling van het concept is ondersteund door het Ministerie van VWS.

Aanmelden kan online via de link www.ipso.nl/meet-match. Graag voor 26 mei 2022.